Asianajotoimisto Hirsimäki: Palvelut

Tjänster

Advokatbyrå Hirsimäki erbjuder mångsidiga advokattjänster. Vi är specialiserade på kreativa lösningar för privatpersonens och små och medelstora företags juridiska problem. Vår verksamhet grundar sig på högt juridiskt kunnande, kostnadseffektivitet och snabb service. Vi efterföljer god advokatsed i vår verksamhet.

Asianajotoimisto Hirsimäki: Perheoikeus

Familjerätt

Äktenskap och andra partnerskap samt deras upphörande har många konsekvenser. Förutom de personrelaterade följderna har partnerskap också ofta inverkan på personens ekonomiska ställning. Vi hjälper i alla led från äktenskapsförord till avvittring.

Vår tjänst inkluderar

 • äktenskapsförord
 • familjeförmögenhetsrätt
 • skilsmässor
 • avvittringar, speciellt krävande avvittringar
 • avskiljanden av egendom, speciellt krävande avskiljanden
Asianajotoimisto Hirsimäki: Lapsioikeus

Barnrätt

I alla frågor som rör barn måste hänsyn främst tas till barnets bästa. Detta gäller även vårdnad om barn, boende och umgängesrätt samt underhåll för barn. Vi tar hand om barnets bästa.

Vår tjänst inkluderar

 • vård och boende
 • umgängesrätt
 • underhållsbidrag
 • fastställande och och upphävande av faderskap
 • omhändertagande
Asianajotoimisto Hirsimäki: Jäämistöoikeus

Kvarlåtenskapsrätt

En nära människas död berör de anhöriga. En persons dödsfall åtföljs ofta av svåra juridiska problem, som dock kan påverkas till exempel med hjälp av testamente. Vi hjälper med alla frågor relaterade till bouppteckning, boutredning och arvskifte.

Vår tjänst inkluderar

 • kvarlåtenskaps- och skatteplanering
 • testamenten
 • bouppteckningar
 • boutredningar, speciellt krävande boutredningar
 • arvskiften, speciellt krävande arvskiften
Asianajotoimisto Hirsimäki: Sopimusoikeus

Avtalsrätt

Ett bra avtal sparar pengar. I princip binder avtalet parterna, men parterna kan tolka avtalet annorlunda. Vi kommer att hjälpa till med alla steg i kontraktsprocessen från början till slut.

Vår tjänst inkluderar

 • köpebrev och -avtal
 • gåvobrev
 • hyresavtal
 • agent- och återförsäljningsavtal
 • övriga avtal
Asianajotoimisto Hirsimäki: Asunto- ja kiinteistöoikeus

Bostads- och fastighetsrätt

Bostads- och fastighetsköp är ett stort ekonomiskt beslut. Därför är problemen med bostads- och fastighetsköp också förknippade med ett stort ekonomiskt intresse. Om det behövs kommer vi att använda oss av externa byggnadsexperter.

Vår tjänst inkluderar

 • köpe- och gåvobrev
 • hyresavtal
 • lagfarter, inteckningar och övriga inskrivningsärenden
 • uppsägning och hävande  av hyresavtal
 • kvalitetsfel i bostäder och fastigheter och övriga tvister
Asianajotoimisto Hirsimäki: Työoikeus

Arbetsrätt

Det kan finnas tvister vid uppsägning av anställningsförhållande. Dessutom är anställningsförhållandet föremål för ett stort antal andra rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och anställda. Vi hjälper både arbetsgivare och anställda att säkra sina rättigheter.

Vår tjänst inkluderar

 • arbetsavtal
 • löneärenden
 • övriga tjänsteförmåner
 • tillvägagående vid samarbetsförhandlingar
 • uppsägning och hävande av arbetsavtal
Asianajotoimisto Hirsimäki: Yhtiöoikeus

Bolagsrätt

Företagsverksamhet är en dynamisk verksamhet. Bolagets huvuduppgift är att fokusera på sin kärnkompetens. Vi hjälper företag i olika bolagsrättsliga saker oavsett bolagsform.

Vår tjänst inkluderar

 • grundande av företag
 • ändring av företagsform
 • delägar- och direktörsavtal
 • fusion och uppdelning av företag
 • överlåtelse av affärsverksamhet och övriga företagsarrangemang
Asianajotoimisto Hirsimäki: Vahingonkorvausoikeus

Skadeståndsrätt

En skada uppkommer ofta oväntat. I de flesta fall hänför sig skadorna till person-, sak- eller ekonomiska skador. Vi kommer också att undersöka eventuella försäkringsskydd.

Vår tjänst inkluderar

 • avtalsbrott
 • brottskador
 • patientskador
 • produktansvarskador
 • försäkringsärenden
Asianajotoimisto Hirsimäki: Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Rättegångar och tvistelösning

Huvudmannens intresse är den viktigaste principen för advokatens arbete. Vi biträder tviste- och brottmål samt administrativa ärenden vid domstolarna och i frivillig tvistelösningsprocess. Vi kommer också att undersöka möjligheten att få rättsligt skydd och allmän rättshjälp.

Vår tjänst inkluderar

 • tviste-, brotts- och förvaltningsärenden, speciellt ”white collar” -ärenden inom brottsärenden
 • förundersökning
 • rättsskyddsärenden
 • rättshjälpsärenden
 • förlikning